Organizing Committee:

 

President:     Aksenov А.V. DSc, prof. (Stavropol)
Vice-President:     Butin A.V. DSc, prof. (Perm)                       Rubin M. prof. (Kansas)
Aksenova I.V. DSc, prof. (Stavropol)                                         Goncharov V.I. DSc, prof. (Stavropol)
Lyakhovnenko A.S., PhD. (Stavropol)                                       Lobach D.A. PhD. (Stavropol)
Demidov O.P. Assoc. prof. (Stavropol)                                      Aksenov N.A. (Stavropol)
Smirnov A.N. (Stavropol)                                                             Tsherbakov S.V. (Stavropol)

Program Committee:

Antonchick A. prof. (Germany)                                         Butin A.V. DSc, prof. (Perm)
Fokin V. prof. (USA)                                                           Varlamov A.V. DSc, prof. (Moscow)
Fox J. prof. (USA)                                                              Danagulyan G.G. DSc, prof. (Armenia)
Gevorgyan V. prof. (USA)                                                 Egorov M.P. Acad. RAS (Moscow)
Hanson P. prof. (USA)                                                       Korotkikh N.I. DSc, prof. (Ukraine)
Kornienko A. prof. (USA)                                                   Krayushkin М.М. DSc, prof. (Moscow)
Malkov A. prof. (UK)                                                           Minkin V.I. Acad. RAS (Rostov-on-Don)
Makosha M. prof. (Poland)                                                Novakov I.A. Acad. RAS (Волгоград)
Rubin M. prof. (USA)                                                          Pozharskii A.F. DSc, prof. (Rostov-on-Don)
Zhang P. prof. (USA)                                                          Rusinov V.L. corr. memb. RAS (Yekaterinburg)
Aksenov А.V. DSc, prof. (Stavropol)                                Trofimov B.A. Acad. RAS (Irkutsk)
Anannikov V.P. corr. memb. RAS (Moscow)                  Charushin V.N. Acad. RAS (Yekaterinburg)
Belenkii L.I. DSc, prof. (Moscow)                                    Chupakhin O.N. Acad. RAS (Yekaterinburg)
Bubnov Yu.N. Acad. RAS (Moscow)                               Yurovskaya М.А. DSc, prof. (Moscow)

 

Secretary: Lyakhovnenko A.S., PhD. (Stavropol)

III   International Conferece 

"New Directions in Chemistry of Heterocyclic Compounds"

Devoted to the 20 anniversary of the Stavropol School of organic chemistry
 

Pyatigorsk, 17-21 September 2013